Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

1. Dlaczego wybrano akurat taką lokalizację?

Wyznaczona lokalizacja zapewnia doskonałe skomunikowanie lotniska z transportem drogowym i kolejowym przy jednoczesnym zmniejszeniu oddziaływania na środowisko, w tym ograniczeniu hałasu na terenach gęsto zaludnionych. Najważniejszy port komunikacyjny w Polsce musi powstać w pobliżu istniejących węzłów, albo tych, które mogą zostać łatwo wybudowane. Wybrane położenie pozwala na umożliwienie połączenia CPK z każdą z głównych aglomeracji Polski w czasie do 2,5 godziny (w okresie startowym), a docelowo w czasie do 2 godzin. Technologicznie system kolejowy jest w stanie osiągnąć ten standard dla wszystkich polskich aglomeracji poza Szczecinem (w odniesieniu do niego pierwszoplanową rolę mogą odgrywać wewnątrzkrajowe połączenia lotnicze).

Lokalizacja ta ujęta jest w "Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego", który został przyjęty jednogłośnie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 180/14 na posiedzeniu 7 lipca 2014 r.

Ważnym argumentem była też dostępność terenu o rolniczym charakterze i niskointensywnej zabudowanie mieszkaniowej. Rezerwa terenowa wokół portu lotniczego musi zapewnić swobodną rozbudowę lotniska, ale i tzw. Airport City, czyli hoteli, centrów konferencyjnych, obiektów biurowo-administracyjnych, parków biznesu.

2. Kiedy będzie znane ostateczne położenie CPK?

Obecnie trwają dokładne analizy pozwalające na doprecyzowanie dokładnego umiejscowienia lotniska i węzła kolejowego, a także położenia pasów startowych względem stron świata. Od tej decyzji zależą m.in. kierunki startów i lądowań, a więc podstawowa kwestia z punktu widzenia okolicznych mieszkańców.

Wstępny plan lotniska będzie znany do połowy 2019 r. Wówczas ma być rozstrzygnięty konkurs na koncepcję architektoniczną lotniska oraz koncepcję urbanistyczną terenów otaczających lotnisko. W 2019 roku nastąpi rezerwacja obszaru inwestycji, a więc oficjalne wyznaczenie terenu dla dwóch potencjalnych lokalizacji CPK. W 2020 roku, na podstawie decyzji lokalizacyjnej, która będzie wydana przez Wojewodę zostanie wskazana ostateczna lokalizacja CPK. 

3. Ile czasu w założeniu przeznaczono na negocjacje z mieszkańcami? Do kiedy muszą zakończyć się wykup gruntów i wywłaszczenia?

Intencją Pełnomocnika jest nabycie ziemi pod teren CPK w drodze dobrowolnych negocjacji oraz umów cywilno-prawnych na nabycie nieruchomości. 

Czas na sprzedaż ziemi i przeprowadzkę będzie wynosił półtora roku. Jest to zgodne z oczekiwaniami właścicieli działek, którzy w trakcie spotkań z Pełnomocnikiem oraz jego przedstawicielami postulowali założenie co najmniej jednego roku z przeznaczeniem na negocjacje. Zgodnie z zapisami ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym mieszkańcy z terenu objętego inwestycją będą mieli czas do końca 2019 r. na negocjacje, wybór nieruchomości zastępczych i zmianę miejsca zamieszkania. Dopiero gdy negocjacje zakończą się niepowodzeniem, w 2020 r. rozpoczną się procedury odszkodowawcze, które potrwają kolejne cztery miesiące. 

4. Kto będzie mógł otrzymać odszkodowanie z uwagi na budowę CPK?

Każdy właściciel posiadający ziemie na wskazanym w maju 2018 r. terenie inwestycyjnym CPK będzie mógł sprzedać ją z przeznaczeniem na teren portu w terminie do końca 2019 r. W ustalonym indywidualnie wynagrodzeniu uwzględniona będzie nie tylko wycena nieruchomości, ale również przeznaczenie tej nieruchomości na port komunikacyjny. Na podstawie umowy będzie można również otrzymać nieruchomość zastępczą z zasobów Państwa, o co najmniej równej wartości transakcyjnej jak zbywana nieruchomość.

Wszyscy właściciele gruntów objętych decyzją lokalizacyjną Wojewody (początek 2020 r.), którzy nie zdecydują się wcześniej na sprzedaż nieruchomości, otrzymają odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia. Osoby objęte decyzją administracyjną będą miały 120 dni na opuszczenie nieruchomości. 

Dodatkowe odszkodowania będą przysługiwać rolnikom uczestniczącym w krajowych i unijnych projektach z dofinansowaniem. Spółka Celowa będzie przejmować zobowiązania z tego tytułu. 

5. Kto będzie mógł otrzymać nieruchomość zastępczą? Gdzie będą znajdować się te nieruchomości?

Właściciele nieruchomości będą mieli możliwość przeprowadzki do wybranej przez siebie lokalizacji spośród puli gruntów należących do Skarbu Państwa na terenie całej Polski, w tym w ramach zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), Agencji Mienia Wojskowego (AMW), Lasów Państwowych i Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN). 

6. A co z mieszkańcami, dla których dobra cena za działki to za mało?

Zrobimy wszystko, aby dostosować się do oczekiwań mieszkańców. Specustawa w tym zakresie jest bardzo elastyczna. W przypadku zainteresowania znacznej części mieszkańców, będzie możliwość odtworzenia układu osadniczego w innej miejscowości (tak jak zrobiono to w przypadku wsi Nieboczowy na Śląsku, na terenie której wybudowano zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny) oraz będzie możliwość kontynuowania działalności rolniczej. Grunty zamienne będą co najmniej tej samej klasy, mogą być nawet lepsze i bardziej wartościowe.

7. Kiedy będą znane szacowane ceny gruntów? W ustawie nie ma żadnych widełek cenowych ani informacji o tym, jaki procent budżetu jest przeznaczony na wykup działek i odszkodowania za wywłaszczenia?

Zawarcie cen, a nawet przedziałów cenowych w ustawie byłoby niekorzystne dla sprzedających nieruchomości, gdyż uniemożliwiałoby prowadzenie negocjacji i indywidualnych ustaleń. Ustawa o CPK gwarantuje prawa mieszkańców i najlepsze warunki negocjacyjne ze wszystkich dotychczasowych specustaw. Dzięki temu ceny zakupu nieruchomości nie będą niższe niż ceny nieruchomości przeznaczonych pod autostrady.

Ceny wyjściowe dla każdej nieruchomości będą przygotowywane przez rzeczoznawców majątkowych na podstawie cen transakcyjnych w okolicy.

8. Czy po sprzedaży nieruchomości będę musiał uiścić podatek?

Warunki opodatkowania są ogólnymi warunkami podatkowymi. W związku z tym ta część kwoty ze sprzedaży nieruchomości, która w przeciągu 5 lat nie zostanie przeznaczona na zakup innych nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu. Poza zakupem innej nieruchomości, rozwiązaniem pozwalającym uniknąć konieczności zapłacenia podatku od zbycia nieruchomości jest skorzystanie z nieruchomości zamiennych oferowanych z zasobów Państwa. 

9. Czy poniosę inne koszty z uwagi na sprzedaż nieruchomości?

Wszystkie koszty związane z wyceną nieruchomości i kosztami transakcyjnymi, np. opłatą notariusza będzie ponosić kupujący.   

10. Co z rolnikami zbliżającymi się do wieku emerytalnego?

Każda sytuacja będzie analizowana indywidualnie. Istnieje możliwość aby osobom prowadzącym działalność rolniczą, zbliżającym się do wieku emerytalnego, były oferowane wyższe emerytury specjalne na wniosek Pełnomocnika, również w przypadku braku wymaganego stażu pracy.

11. Co z rolnikami uczestniczącymi w krajowych i unijnych projektach z dofinansowaniem?

Spółka Celowa będzie przejmowała zobowiązania wynikające z realizowanych projektów współfinansowanych ze środków publicznych, w tym środków europejskich.

12. Czy prowadzone są jakieś działania, które doprowadzą do powstania kierunków w szkołach zawodowych, technicznych, wyższych, żebyśmy mieli personel gotowy do obsługi takiego portu?

Wykształcenie dostatecznej liczby ekspertów w zakresie lotnictwa, którzy będą pracować w CPK, jest dużym wyzwaniem. Niewykluczone, że w pobliżu Portu Solidarność powstaną szkoły skoncentrowane na branży lotniczej, zapewniające swoim absolwentom zatrudnienie w CPK. Z taką inicjatywą wystąpił jeden z samorządów sąsiadujących z terenem inwestycji. Czas pozostały do otwarcia Portu Solidarność pozwala na wykształcenie kilku roczników wysoko wykwalifikowanych specjalistów.